Radno vrijeme PON - PET: 7:00 - 20:00
J.J. Strossmayera 6, 31000 Osijek Posjetite nas

Pravo na pristup informacijama

NAČIN OSTVARIVANJA PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA I VISINA NAKNADE ZA PRISTUP INFORMACIJAMA

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN br. 25/2013.).
Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Poliklinici za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG službenici za informiranje: IVANA RUDAN,

  • pisanim putem na adresu: J.J.Strossmayera 6, 31 000 Osijek
  • putem elektroničke pošte: suvag@os.t-com.hr
  • telefaksom na broj: 031/ 544 911
  • telefonom na broj: 031/ 283 738

Zahtjev za pristup informacijama, da bi bio valjan, obavezno mora sadržavati:

  • naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi;
  • podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije;
  • ime i prezime i potpunu adresu stanovanja fizičke osobe koja podnosi zahtjev, ili tvrtku, odnosno, naziv pravne osobe i njezino sjedište;

Poliklinika za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije.
Visina naknade za pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, određena je sukladno kriterijima iz članka 19. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama.
Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije iz čl.19.st.3.Zakona o pravu na pristup informacijama (NN,br.25/13), (NN,12/14).
Napomena:
Poliklinika za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG nije dužna osigurati neposredan uvid u svoj rad sukladno članku 12. Zakona o pravu na pristup informacijama.

OBRAZAC ZAHTJEVA ZA PRISTUP INFORMACIJAMA:

Zahtjev za pristup informacijama

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu (pdfcsv)

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu