Radno vrijeme PON - PET: 7:00 - 20:00
J.J. Strossmayera 6, 31000 Osijek Posjetite nas

Opći akti i odluke

Statut 2023.
Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave
Pravilnik o brojčanom označavanju i identificiranju akata
Pravilnik o mjerilima i načinu korištenja nenamjenskih donacija i vlastitih prihoda
Pravilnik o popisu imovine i obveza
Pravilnik o unutarnjem nadzoru
Pravilnik o organizaciji rada i sistematizaciji poslova u Poliklinici SUVAG Osijek

 

Pravilnik o radu   – na pismeni zahtjev
Pravilnik o zaštiti na radu   – na pismeni zahtjev
Pravilnik o zaštiti  arhivskoga i registraturnog gradiva Poliklinike SUVAG Osijek- na pismeni zahtjev
Odluka o početku ,završetku i rasporedu radnog vremena – na pismeni zahtjev

GODIŠNJI PLANOVI, PROGRAMI, STRATEGIJE, UPUTE, IZVJEŠTAJI O RADU, FINANCIJSKA IZVJEŠĆA I DRUGI ODGOVARAJUĆI DOKUMENTI
–  na pismeni zahtjev
PODACI O IZVORU FINANCIRANJA, PRORAČUNU I IZVRŠENJU PRORAČUNA
– na pismeni zahtjev
INFORMACIJE O DODIJELJENIM POTPORAMA, BESPOVRATNIM SREDSTVIMA ILI DONACIJAMA
– na pismeni zahtjev
ZAPISNICI I ZAKLJUČCI SA SLUŽBENIH SJEDNICA I SLUŽBENI DOKUMENTI USVOJENI NA SJEDNICAMA, TE INFORMACIJE O RADU FORMALNIH RADNIH TIJELA
– na pismeni zahtjev
OBAVIJESTI O RASPISANIM NATJEČAJIMA TE NATJEČAJNU DOKUMENTACIJU
– na pismeni zahtjev
INFORMACIJE O REGISTRIMA I BAZAMA PODATAKA
– na pismeni zahtjev