Radno vrijeme PON - PET: 7:00 - 20:00
J.J. Strossmayera 6, 31000 Osijek Posjetite nas
031 283 738 Nazovite nas

Kada i zašto doći u SUVAG

Djelatnost Poliklinike SUVAG Osijek  je specijalističko konzilijarna zdravstvena zaštita:

 • dijagnostika i medicinska rehabilitacija slušanja i govora
 • psihološka dijagnostika
 • defektološka dijagnostika i terapija
 • ORL dijagnostika i terapija

Medicinska rehabilitacija slušanja i govora  uključuje:

Terapija oštećenog sluha

 • nagluhost(Hypoacusis)
 • gluhoća(Anacusis)
 • umjetna pužnica

Terapija smetnji izgovora

 • dislalija(Dyslalia)

Terapija poremećaja ritma i tempa govora

 • mucanje (Balbuties)
 • brzopletost (Batharismus)

Terapija govorno jezičnih poremećaja

 •  usporen govorno jezični razvoj
 • nerazvijen govor
 • autizam
 • poteškoće govora izazvane kombiniranim smetnjama

Vježbe čitanja, pisanja i računanja

 • disleksija (Dyslexia)
 • disgrafija (Dysgraphia)
 • diskalkulija (Dyscalculia)

Terapija poremećaja glasa

 • disfonija (Dysphonia)
 • afonija (Aphonia)
 • rinofonija (Rhinophonia)
 • učenje ezofagealnog govora

Terapija govora kod rascjepa nepca

 • nazalni govor (Rhinolalia aperta)

Terapija govorno-jezičnih poremećaja uzrokovana ozljedama mozga:

 • afazija (Aphasia)
 • disfazija (Dysphasia)
 • dizartrija (Dysarthria)

U Polikliniku na  rehabilitaciju dolaze i djeca s ugrađenom umjetnom pužnicom. Riječ je o jednom od svjetskih znanstvenih dostignuća posljednih desetljeća kojim se omogućava postizanje prirodnog zvuka, što je prednost u odnosu na linearno pojačavanje zvuka kod običnih slušnih aparata. Kandidati za ugradnju pužnica su djeca s prelingvalnim oštećenjem govora, a prije razvoja govora, te djeca do šest godina starosti s postlingvalnim oštećenjem govora. Kroz rehabilitaciju u našoj Poliklinici prošlo je dvadesetak osoba, od kojih je najmlađa osoba s ugrađenom umjetnom pužnicom imala godinu i pol dana. Ovakva rehabilitacija je dugotrajan postupak jer pužnica omogućava čujnost, ali rehabilitacijom kod djeteta treba razvijati slušanje i govor, budući da djecu koja su živjela u svijetu tišine treba uvesti u svijet govora.

Psihološka dijagnostika
U sklopu psihološke dijagnostike provodi se procjena psihomotornog razvoja,kognitivnih sposobnosti,emocionalne zrelosti,perceptivnomotorne koordinacije,razumjevanja govora,neuspjeha u školskom učenju i procjena razvoja i poremećaja organizacije funkcija.

Defektološka dijagnostika i terapija
Ovisno o specifičnosti smetnje i dodatnim potrebama uz logopedski tretman provodi se defektološka dijagnostika i terapija.

ORL dijagnostika
U otorinolaringološkoj ambulanti naše Poliklinike uz opći ORL pregled vrši se dijagnostika oštećenja sluha i ravnoteže.
Audiološka i vestibulološka ispitivanja koja radimo:

 • tonalna audiometrija (TA)
 • govorna audiometrija (GA)
 • govorna audiometrija u slobodnom polju
 • timpanometrija (TG)
 • određivanje kohleostapesnog refleksa ( CSR)
 •  kompjuterizirana videonistagmografija (VNG)
 • uvjetovana “Play” audiometrija(djeca od 3-6 godina)
 • slušni evocirani potencijal (ABR)

Da bi se došlo u Polikliniku na govorne vježbe i dijagnostiku, potrebna je samo uputnica obiteljskog liječnika, jer financiranje djelatnosti pokriva Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje. Od samih početaka ustanove broj pacijenata upućenih na slušni i govorni tretman postupno se tijekom godina povećavao. Do danas kroz Ustanovu, kako u Osijeku, tako i u kabinetima u Đakovu, Našicama i Dardi, prošlo je oko 11000 pacijenata.